Pictures for 2014

Shuseki Shihan Don
Shuseki Shihan Don
Seishihan Sandi
Seishihan Sandi
Jun Shihan Scott
Jun Shihan Scott
Black Belts
Black Belts
Black Belts
Black Belts
Group Picture
Group Picture